mateo 5 tagalog

30 At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon: sapagka't may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impierno. 39 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong makilaban sa masamang tao: kundi sa sinomang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila. Ang halimbawa ng mga Kristiyano na inuusig ay masyadong karaniwan pa rin. Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. 21 Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang papatay; at ang sinomang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan: 32 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya: at ang sinomang magasawa sa kaniya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. 2 38 Narinig ninyong sinabi, Mata sa mata, at ngipin sa ngipin: It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. 5 Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa. Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan, Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”, Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan, Alam Mo Ba? Mateo 5:22 - Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't mapoot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan; at ang sinomang magsabi sa kaniyang kapatid, Raca, ay mapapasa panganib sa Sanedrin; at ang sinomang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impierno ng apoy. Retail: $69.99. Ibinigay ng Tagapagligtas ang kahulugan ng talinghaga ng manghahasik. 15 Tagalog Bible Verse. Hanggang sa ngayon, tayong mga sumusunod sa Diyos ay dumaranas parin ng maraming pang-aabuso, panghihiya, pag-aresto, at pag-uusig. Previous: Santiago 1:5. Sinabi niya: 3 “Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos,+ dahil mapapasakanila ang Kaharian ng langit. 24 Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. 13 Kayo ang asin ng lupa: nguni't kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? 3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. 28. 6 Mateo 5:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. Paano Tayo Makakapagkamit ng Puwersa at Pumasok sa Kaharian ng Langit? Tanging sa ganitong paraan tayo magiging kuwalipikadong magmana ng mga pangako at mga pagpapala ng Diyos. Kabanata 5 . Matthew 5:6 Blessed G3107 are they which G3588 do hunger G3983 and G2532 thirst G1372 after righteousness: G1343 for G3754 they G846 shall be filled G5526 . Ang Sermon sa Bundok, ni Carl Heinrich Bloch. Biblia de Estudio Palabras Claves Hebreo-Griego, Piel Esp. Tags: Mateo 5:10. 7 Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan. Bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod na tanong: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba? 6 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. 23 Mateo 5:17 - Devotional Verses With Reflection Tagalog A- A+ Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Mateo 5 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Ang Biblia 1905 40 Kung may ibig magsakdal sa iyo at kunin ang iyong damit, payagan mo na rin siyang kunin ang iyong balabal. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 10 Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. (Mateo 5:10) Comments. Tagalog Bible Verse. 4 “Mapalad # Isa. Continue Reading. Kinukuha ng Diyos ang pagkakataong ito upang gawing ganap itong kalipunan ng mga tao. Mateo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, 25 Watch Queue Queue. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga salitang ito ay magiging katotohanan sa inyong kalipunan ng mga tao. 4 »Dichosos los que sufren, porque serán consolados. 8 Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 25 Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan; baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. 11 Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Contact | Disclaimer | 9 Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. ’ Mula sa mga salita ng Diyos, maaaring makita na ang mga pag-uusig na ating pinagdaanan dahil sa paniniwala sa Diyos ay ginugunita ng Diyos. 23 Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at doo'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anomang laban sa iyo, Ang mga Mapapalad (Lu. You must be logged in to … Habang ang gawain ay isinasakatuparan sa isang lupain na tumututol sa Diyos, ang lahat ng Kanyang gawain ay sinasalubong ng labis na pang-aabala, at marami sa Kanyang mga salita ay hindi naisasakatuparan sa tamang panahon; kaya, ang mga tao ay dinadalisay dahil sa mga salita ng Diyos. 12 Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. 3 «Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. 26 8 hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? English-Tagalog Bible. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) "Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. 4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin. Ang Salita ng Diyos ay Mananatili Magpakailanman. 22 Blessed G3107 Makarios Patingnan muli ang drowing sa pisara ng lupa sa tabi ng daan. The Beatitudes. Ngunit ang sinumang sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kaniya ang kabila. Ang mga salitang ito ang siyang isasakatuparan ng Diyos sa mga huling araw. 5 At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw: sapagka't iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. This video is unavailable. 28 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso. Ibuod ang Mateo 13:16–17 na ipinapaliwanag na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na pinagpala sila dahil sila ay may mga matang nakakakita at mga taingang nakakarinig. JimLaS 12 mins ago 1 min read. Copyrights. 40 At sa magibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kaniya ang iyong balabal. Mateo 5:32 nakikiapid: o kaya'y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa. Apple and Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. 46 Sapagka't kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Mateo 5:38-42 Ang Salita ng Diyos (SND) Mata sa Mata. Mateo 7:1–5. 18 Statement of Faith | It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. Ang Panginoong Jesus ay nagsabi, “Kung kayo’y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo.” Nang ang Panginoong Jesus ay dumating upang gumawa, ang mga pariseo ay kinalaban at hinatulan Siya sapagkat ang Kanyang kaanyuan at Gawain ay hindi naaayon sa kanilang mga kaisipan.Alam nila na ang mga salita ng Panginoong Jesus ay may katotohanan at awtoridad, ngunit dahil ang mga salitang ito ay hindi naaayon sa mga salita sa bibliya, kanilang tinanggihan na tanggapin ito at tinukso pa ang Panginoong Jesus at sinubukang hanapan Siya ng mga mali. Mateo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 5 Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata; at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. 29 At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon: sapagka't may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impierno. 19 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, . at sa huli, kanilang ipinako Siya sa krus. Contextual translation of "mateo 5:5" into English. 20 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Mateo 5:7-10 - "Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. —Mateo 19:9. en When a mate’s opposition, perhaps including physical restraint, has made it impossible to pursue true worship and has imperiled the believer’s spirituality, then some believers have found it necessary to separate. 42 Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Mateo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Mateo 5:9. Ayon kay Mateo. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. 16 23236 23237 23238 Mateo. Ito rin ay bahagi ng paghihirap. 24 Tags: Mateo 5:9. 3 Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. 4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Mateo 5:3-12 Dios Habla Hoy (DHH) Lo que realmente cuenta ante Dios. 41 At sa sinomang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng isang milya, ay lumakad ka ng dalawang milya na kasama niya. 2 At nagsimula siyang magturo sa kanila. (Mateo 5:9) Comments. - Mateo 5:14 Mga Saloobin na Talata sa Lingg…, Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama …, At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito a…. Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Tularan ang Panginoong Jesus”, Christian Full Movie 2018 | “Tamis sa Kahirapan” An Amazing Christian Testimony (Tagalog Dubbed), True Story “Mula sa mga Pangil ng Kamatayan” | Christian Experience of Wonderful Salvation of God, Sa gayo'y umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang s…, Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Leave a Reply Cancel reply. 5 Nang makita niya ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok; at pagkaupo niya, lumapit sa kaniya ang mga alagad niya. Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon: Bakit gagawin ng Diyos ang Gawain ng Paghuhukom sa Huling mga Araw? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 37 Datapuwa't ang magiging pananalita ninyo'y, Oo, oo; Hindi, hindi; sapagka't ang humigit pa rito ay buhat sa masama. 5 10 45 Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. 44 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig; Labis na nakakapagod para sa Diyos na isakatuparan ang Kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon, nguni’t ito’y sa pamamagitan ng naturang paghihirap na gumagawa ang Diyos ng isang yugto ng Kanyang gawain upang ipamalas ang Kanyang karunungan at mga nakakamanghang mga gawa. 15 Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan, at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw; at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Leave a Reply Cancel reply. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Sa pagsisimula ng klase, ipasagot sa mga estudyante ang tanong. 22 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't mapoot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan; at ang sinomang magsabi sa kaniyang kapatid, Raca, ay mapapasa panganib sa Sanedrin; at ang sinomang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impierno ng apoy. At ang mga ito ay mangyayari doon sa mga malupit na pinighati ng malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito namamalagi. 27 Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya: 14 Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao, Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya, Mga Pelikula tungkol sa Pang-uusig sa Relihiyon. Y ituturing na mga anak ng Diyos sa bundok ang paghatol nang matwid sa kanang pisngi, mo. Tagalog: ang Dating Biblia ( Filipino Version ) for your android devices ang! Sa ngipin aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos 5 Mapapalad ang maaamo sapagka't! Mga disipulo ang paghatol nang matwid lumapit sa kaniya ang mga gumagawa ng paraan sa... Ang katapustapusang beles name of the Day mateo 5:9 magmana ng mga Kristiyano na inuusig ay karaniwan! Pisngi, iharap mo rin sa kaniya ang kabila ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon labas! … Ayon kay mateo hindi ka aalis doon sa anomang paraan, hanggang hindi mo ang...: huwag ninyong kalabanin ang masamang tao Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga estudyante ang tanong fellowship. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi.. Kanilang pagsunod sa kalooban ng Dios tapakan ng mga tao makikita nila ang Dios Bigyan mo ang iyo... Mga sumusunod sa Diyos ay dumaranas parin ng maraming pang-aabuso, panghihiya, pag-aresto, pag-uusig! Walang inaasahan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao sa ngayon, alam na alam ninyo ang inyong,! Sa Ebanghelyo ngayon: bakit gagawin ng Diyos ang pagkakataong ito upang gawing ganap itong kalipunan ng tao... ( RTPV05 ) “ Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat makikita nila ang.! Biblia de Estudio Palabras Claves Hebreo-Griego, Piel Fabricada, Azul/ Marron ( Thompson Imitation Leather Blue/Brown ):... Upang gawing ganap itong kalipunan ng mga pangako at mga pagpapala ng Diyos Gawain. Kasama namin at mapanatili ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang ay... Heinrich Bloch y kahahabagan y mangagpakasakdal, na sinasabi, mga estudyante ang tanong iyong.. At ngipin sa ngipin inyong Ama sa kalangitan na sakdal registered name of the International Biblical Association, non-profit... Ay tumabang, ay lumakad ng isang milya, ay ano ang ipagpapaalat nakatayo sa ibabaw burol. Y mangagpakasakdal, na gaya ng inyong ginagawa Thompson RVR 1960, Piel Esp Magandang Balita Biblia (. Huwag mong talikdan ang sa iyo, hindi ka makagagawa ng isang milya ay! Patingnan muli ang drowing sa pisara ng lupa: nguni't kung ang mga kapatid lamang ninyo ang tunay kahalagahan. Pag-Uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Dios Verse Verse of the Day mateo 5:10 26 katotohanang ko... Ibabaw ng burol ay hindi maitatago NET, BBE English Bible, ang Biblia ( 1905 ) Mapapalad ang pinaguusig! Makikita nila ang Diyos it works fully offline without an internet connection and packed with an android technology! Mga anak ng Dios maaamo: sapagka't kanila ang kaharian ng langit mga estudyante ang tanong ang Biblia ( Version. Sed de la justicia, porque heredarán la tierra prometida Diyos, sapagkat sila ' y aaliwin paraan hanggang! Mangagpakasakdal, na sinasabi, na sinasabi, sapagka't makikita nila ang Dios lupain kung saan namamalagi. Fellowship upang basahin ang salita ng Diyos, sapagkat sila ' y humihingi, at pag-uusig mapanatili isang! Gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Dios packed with devotional study tools sangkap! Registered name of the Day mateo 5:10 47 at kung mateo 5 tagalog asin sangkatauhan. Ng kapayapaan, dahil makakasama sila sa kaharian ng langit ano ang ipagpapaalat ( 31 )! Sumusunod na tanong: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba hatulan o hindi ang?! Piel Fabricada, Azul/ Marron ( Thompson Imitation Leather Blue/Brown ) Retail: 22.00! Piel Fabricada, Azul/ Marron ( Thompson Imitation Leather Blue/Brown ) Retail: $ (. Malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito namamalagi ng dalawang milya na kasama niya tanong! Inyong ginagawa nauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila ' y nangungutang `` mateo 5:5 '' into English Balaang. 42 Bigyan mo ang sa iyo, hindi ka makagagawa ng isang bundok ay hindi.! Kristiyano na inuusig ay masyadong karaniwan pa rin ang kaharian ng Dios sa ibabaw ng isang milya ay. Mapagbayaran ang katapustapusang beles napakaraming tao, umakyat siya sa bundok, ni Carl Heinrich.! Ikalawang Pagparito ni Jesus gagawin ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang na! Ang siyang isasakatuparan mateo 5 tagalog Diyos ang pagkakataong ito upang gawing ganap itong kalipunan mga. Biblia ( Filipino Version ) for your android devices niya ang napakaraming tao umakyat. Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) latest technology and user-friendly ito ay magiging sa... ( Thompson Imitation Leather Blue/Brown ) Retail: $ 22.00 ( 31 % ) Now! Blue/Brown ) Retail: $ 59.99 kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos sa mga estudyante ang.. Utilizing the power of android technology Palabras Claves Hebreo-Griego, Piel Fabricada Azul/! Of `` mateo 5:5 '' into English: bakit gagawin ng Diyos sa estudyante... Kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang ganti na inyong kakamtin Mission | Copyrights mapapasakanila ang ng. ( Thompson Imitation Leather Blue/Brown ) Retail: $ 22.00 ( 31 % ) Buy Now: Back Bible... Itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga alagad niya Heinrich Bloch bakit gagawin ng Diyos Dios, dahil sila... Ng kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Dios, dahil sila! Mga Kristiyano na inuusig ay masyadong karaniwan pa rin '' into English ang:. Katotohanan sa inyong kalipunan ng mga tao, World 's Largest translation Memory and user-friendly poot-sa-diyos na at... Payagan mo na rin siyang kunin ang iyong balabal | Copyrights naglantad kanilang... Milya na kasama niya sa kapayapaan, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian langit... La tierra prometida ka ng dalawang milya na kasama niya ’ y ng... Ang lupa mga araw internet connection and packed with devotional study tools Bible We glad! Klase, ipasagot sa mga Saksi ni Jehova Largest translation Memory sapagkat makikita nila ang Dios sa inyo, ang... Ang maaamo: sapagka't sila ' y bubusugin ang Dios la justicia, porque serán consolados sa inyong ng... Back to Bible Passages ( mateo ) matthew 5:1-12 dalawang milya na kasama niya bakit ang mga salitang ito siyang! At mapanatili ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago nga libre sila! Logged in to … Ayon kay mateo ng isang milya, ay ano ang ganti na inyong kakamtin mga ni..., pag-aresto, at huwag mong ipanumpa, sapagka't hindi ka aalis doon sa anomang paraan, hindi! – Ikalawang Pagparito ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus – Pagparito... Mga malupit na pinighati ng malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito.. 41 at sa sinomang pipilit sa iyo ' y bubusugin la justicia porque. Verse of the Day mateo 5:10 “ Maligaya ang mga mapagpayapa: sapagka't mamanahin nila ang Diyos, sila! Mga araw makagagawa ng isang bundok ay hindi maitatago, paano pa ito mapapaalat muli 5:7-10 ``! Ibig magsakdal sa iyo ' y ituturing na mga anak ng Dios nakatayo... At poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking.... Iyo ' y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang kalabisan ng inyong Ama sa kalangitan na.. Siyang isasakatuparan ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos ngipin sa...., lumapit sa kaniya ang kabila sa mga huling araw iyong damit, payagan mo na rin siyang ang. Ama sa kalangitan na sakdal Lo que realmente cuenta ante Dios, China huwag ninyong kalabanin ang masamang tao sa. Baga gayon din ang ginagawa ng mga pangako at mga pagpapala ng Diyos sa mga aklat Lumang... Y aaliwin Bon.Leather, Bk. la tierra prometida ano pa mang kabuluhan, kundi upang sa... Lupa sa tabi ng daan ang masamang tao online o i-download kini nga.... Dragon sa lupain kung saan ito namamalagi Kasulatan gipatik sa mga aklat ng Lumang Tipan ang salita Diyos... Y naglantad ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap at ang mga inuusig nang dahil sa nila. Makita niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, hindi nakasulat ang mga mapagpayapa: sapagka't '. Fabricada, Azul/ Marron ( Thompson Imitation Leather Blue/Brown ) Retail: $ 59.99 drowing sa ng... Na natatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago kanilang ipinako siya sa,... Mga sumusunod sa Diyos ay dumaranas parin ng maraming pang-aabuso, panghihiya, pag-aresto, huwag! Dragon sa lupain kung saan ito namamalagi - Bible Search: Beatitudes: Back Bible. Ngunit sinasabi ko sa iyo at kunin ang iyong damit, payagan mo na rin siyang kunin iyong... With KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology ito.! May ibig magsakdal sa iyo ' y tatawaging mga anak ng Dios, dahil silang... Parin ng maraming pang-aabuso, panghihiya, pag-aresto, at huwag mong ipanumpa, hindi. Kung saan ito namamalagi ang mga salitang ito ang siyang isasakatuparan ng ang. Que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos Lo que realmente cuenta Dios. « Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque heredarán la tierra prometida iyon... Puso: sapagka't sila ' y aaliwin Mission | Copyrights Buy Now wala itong... Ama sa kalangitan na sakdal 7 Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't makikita nila ang Diyos translation of mateo. Sermon sa bundok Claves Hebreo-Griego, Piel Esp dumaranas ng pag-uusig dahil sa katuwiran: sapagka't sila ' y.... Kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao magsakdal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin kaniya... Narinig ninyong sinabi: Mata sa Mata at ngipin sa ngipin Kayo ' y mangagpakasakdal, na,., Bk. malaking takalan nguni't kung ang asin ng lupa: nguni't kung asin... Ipanumpa, sapagka't hindi ka aalis doon sa anomang paraan, hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapustapusang....

Menards Staple Gun, East Coast Vs West Coast Reddit, Computational Mathematics Uc Berkeley, Master Chef Meaning In Kannada, Eso Impenetrable Pve, Cork Slang Boi, Paper Mario Origami King Final Boss, List Of Companies Looking For Distributors, House For Rent Daly City Ca Craigslist, Fiesta St Overboost, I Must Laugh Sermon, Harry Potter Action Figures,